Zásady ochrany osobních údajů

Detta är en redogörelse pro zacházení s personuppgifter a enlighet med EU:s allmänna
dataskyddsförordning (2016/679) (GDPR).

Definice

Med Personuppgiftsansvarig avses;
Den fysiska eller juridiska person jsem ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av Personuppgifter.

Med Personuppgiftsbiträde avses;
Den fysiska eller juridiska personen som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Med Osobní data avses;
Varje upplysning som as a identifierad eller identifierbar fysisk person, nedan även benämnd som registrerad,varvid en identifierbar fysisk person är en person jsem direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ettt namn,
lokaliseringsuppgift eller online identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika for den fysiska personens fyziska, fyziologiska, genetika, psykiska, ekonomiska, kulturella nebo sociala identityet.

Med léčba av Personuppgifter avses;
Den åtgärd eller kombination av åtgärder kopplade till Personuppgifter jsem, oavsett om de sker på automatisk väg eller inte, via t.ex. insamling, registrace, organizování, strukturování, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, justering eller sammanföring, begringäns.

Personuppgiftsansvarig

MOMO Bygg Teknik AB
Číslo organizace: 559274-0384
adresa: Siktgatan 3, 16250 Vällingby
Tfn. +46(0)730960334
e-mail: info@momodevelopment.com

Kontaktuppgifter gällande dataskyddsfrågor

Michal Okonski
Tfn. +46(0)730960334
e-mail: info@momodevelopment.com

Den registrerade rekommenderas att kontakta ovan nämnda kontaktperson i alla frågor som rör behandling av personuppgifter och i Situaceer som gäller utövandet av sina personliga rättigheter.

Registry namn

Personuppgifterna samlas i MOMOregistrovat se

Grund och ändamål för behandlingen av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är .

Uppgifternas lagringstid

Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifterna [hur lång tid?]. Efter denna period raderar eller anonymiserar den personuppgiftsansvarige uppgifterna inom [vilken tid?] i enlighet med sina raderingsprocesser. Den personuppgiftsansvarige kan vara skyldig att behandla vissa av de personuppgifter som finns i registeret under en längre tid än vad som anges ovan för att uppfylla lagstiftning eller myndighetskrav.

Den registrace rättigheter

Převzít k dispozici až do personuppgifter
Den registrerade har rätt att få bekräftelse på om dennes personuppgifter behandlas och om de behandlas, rätt att få en kopia av sina personuppgifter.

Rätt att rätta uppgifter
Den registrerade har rätt att begära att ofullständiga och felaktiga personuppgifter som rör denne rättas. Den registrerade har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter genom att skicka in de nödvändiga tilläggsuppgifterna.

Rätt att radeera uppgifter
den registrerade har rätt att begära radering av sina personuppgifter omn
A. personuppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlats in, eller
b. personuppgifter har behandlats på ett lagstridigt sätt.

Rätt till begränsning av behandling
Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter om
A. den registrerade bestrider riktigheten av sina personuppgifter,
b. behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig raderingen av sina personuppgifter och kräver i stället att deras användning begränsas, eller
C. den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för de ursprungliga ändamålen för behandlingen, men den registrerade behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt ansprå.

Rätt att överföra data från ett system till ett annat
Zaregistrovat se v souladu s osobními údaji nebo s osobními giftery, které jsou v souladu se strukturou, jsou všechny formáty masky a formáty masky och rätt att överföra dessa uppnan personuppgiige en an

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten
Den nationalella tillsynsmyndigheten för frågor som rör personuppgifter är integritetsskyddsmyndigheten. Den registrerade har rätt att överlåta ditt ärende till tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av dens personuppgifter bryter mot gällande lagstiftning.