Integritetspolicy

Detta är en redogörelse för behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna
dataskyddsförordning (2016/679) (GDPR).

Definitioner

Med Personuppgiftsansvarig avses;
Den fysiska eller juridiska person som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av Personuppgifter.

Med Personuppgiftsbiträde avses;
Den fysiska eller juridiska personen som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Med Personuppgifter avses;
Varje upplysning som som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, nedan även benämnd som registrerad,varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en
lokaliseringsuppgift eller online identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Med Behandling av Personuppgifter avses;
Den åtgärd eller kombination av åtgärder kopplade till Personuppgifter som, oavsett om de sker på automatisk väg eller inte, via t.ex. insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, justering eller sammanföring, begränsning, radering eller förstöring.

Personuppgiftsansvarig

MOMO Bygg Teknik AB
Organisationsnummer: 559274-0384
adress: Siktgatan 3, 16250 Vällingby
Tfn. +46(0)730960334
e-post: info@momodevelopment.com

Kontaktuppgifter gällande dataskyddsfrågor

Michal Okonski
Tfn. +46(0)730960334
e-post: info@momodevelopment.com

Den registrerade rekommenderas att kontakta ovan nämnda kontaktperson i alla frågor som rör behandling av personuppgifter och i situationer som gäller utövandet av sina personliga rättigheter.

Registrets namn

Personuppgifterna samlas i MOMOregister

Grund och ändamål för behandlingen av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är .

Uppgifternas lagringstid

Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifterna [hur lång tid?]. Efter denna period raderar eller anonymiserar den personuppgiftsansvarige uppgifterna inom [vilken tid?] i enlighet med sina raderingsprocesser. Den personuppgiftsansvarige kan vara skyldig att behandla vissa av de personuppgifter som finns i registret under en längre tid än vad som anges ovan för att uppfylla lagstiftning eller myndighetskrav.

Den registrerades rättigheter

Rätt att få tillgång till personuppgifter
Den registrerade har rätt att få bekräftelse på om dennes personuppgifter behandlas och om de behandlas, rätt att få en kopia av sina personuppgifter.

Rätt att rätta uppgifter
Den registrerade har rätt att begära att ofullständiga och felaktiga personuppgifter som rör denne rättas. Den registrerade har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter genom att skicka in de nödvändiga tilläggsuppgifterna.

Rätt att radera uppgifter
Den registrerade har rätt att begära radering av sina personuppgifter omn
a. personuppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlats in, eller
b. personuppgifter har behandlats på ett lagstridigt sätt.

Rätt till begränsning av behandling
Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter om
a. den registrerade bestrider riktigheten av sina personuppgifter,
b. behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig raderingen av sina personuppgifter och kräver i stället att deras användning begränsas, eller
c. den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för de ursprungliga ändamålen för behandlingen, men den registrerade behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att överföra data från ett system till ett annat
Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter och de personuppgifter som den registrerade själv har lämnat in i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarige.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten
Den nationella tillsynsmyndigheten för frågor som rör personuppgifter är integritetsskyddsmyndigheten. Den registrerade har rätt att överlåta ditt ärende till tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av dennes personuppgifter bryter mot gällande lagstiftning.